โมดูล DS18B20 วัดอุณหภูมิแบบกันน้ำ รับไฟเลี้ยง 3-5.5V วัดอุณหภูมิได้ในช่วง -10 ถึง 85 องศา พร้อมบอร์ดสำหรับต่อกับ Arduino / ESP8266 / ESP32 และบอร์ด MCU รุ่นอื่น ๆ สายต่อกับเซนเซอร์ DS18B20 แบบ terminal ต่อทดลองได้ง่าย
DS18B20-Sensor-100-DS18B20-Arduino.jpg_Q90.jpg_
การต่อสายทดลอง DS18B20 กับ Arduino
1. ต่อวงจรกับ Arduino ดังนี้
VCC – 5V
GND – GND
DAT – 2

Read More