1 $ การค้นหานิพจน์อักขระ
2 % ส่งค่าเศษที่ได้จากการหาร
3 & การทำงานแบบแมโคร
4 ABS() ส่งค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข
5 ACOPY() การคัดลอกอาร์เรย์
6 ACOS() สั่งค่า arc cosine
7 ADELการลบสมาชิกในอาร์เรย์
8 ADIR() การแสดงข่าวสารของไดเรกทอรีนั้นๆ
9 AELEMENT() การส่งค่าตำแหน่งที่อยู่ในอาร์เรย์
10 AFIELDS() นำข่าวสารของ field มาไว้ในอาร์เรย์

Read More