AWG ย่อมาจาก American wire gauge เป็นหน่วยวัดขนาดของลวดตัวนำไฟฟ้า ที่ใช้ในอเมริกา แต่ก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งสามารถแปลงหน่วยเป็นหน่วยวัดที่เราคุ้นเคยกันได้ อย่างเช่น Millimeter (มิลลิเมตร) และ Sq. Millimeter (ตาราง-มิลลิเมตร) ดังนี้

12 AWG = 2.05 mm. = 3.309 sq.mm.

13 AWG = 1.83 mm. = 2.624 sq.mm.

14 AWG = 1.63 mm. = 2.081 sq.mm.

15 AWG = 1.45 mm. = 1.650 sq.mm.

16 AWG = 1.29 mm. = 1.309 sq.mm.

18 AWG = 1.02 mm. = 0.822 sq.mm.

20 AWG = 0.81 mm. = 0.517 sq.mm.

22 AWG = 0.65 mm. = 0.325 sq.mm.

24 AWG = 0.51 mm. = 0.204 sq.mm.

26 AWG = 0.40 mm. = 0.128 sq.mm.

จากการแปลงหน่วยจะเห็นว่า ยิ่งตัวเลขค่า AWG มากขึ้น หมายถึงขนาดของลวดตัวนำไฟฟ้าก็ยิ่งเล็กลง

What Are Degrees of Freedom?

Degrees of freedom refers to the maximum number of logically independent values, which are values that have the freedom to vary, in the data sample.

KEY TAKEAWAYS

  • Degrees of freedom refers to the maximum number of logically independent values, which are values that have the freedom to vary, in the data sample.
  • Degrees of freedom are commonly discussed in relation to various forms of hypothesis testing in statistics, such as a chi-square.
  • Calculating degrees of freedom is key when trying to understand the importance of a chi-square statistic and the validity of the null hypothesis.

    Read More

วิตามินซี

วิตามินซีเกือบแทบจะทุกยี่ห้อบนข้างกระปุกจะเขียนว่า “แอสคอบิก แอซิด” (Ascorbic acid) ซึ่งกรดแอสคอบิกตัวนี้ก็เป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมาให้มีลักษณะ “คล้ายกับวิตามินซีในบางส่วน” เพราะโครงสร้างจริง ๆ ของวิตามินซีนั้นมีความซับซ้อนสูงมาก และกรดแอสคอบิกก็เป็นเพียงแค่เปลือกของวิตามินซีจริง ๆ เท่านั้น

วิตามินซีที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่กรดแอสคอบิก แต่กฎหมายยอมให้เรียกกรดแอสคอบิกว่า “วิตามินซี” ได้ และถ้าจะให้ถูกเราต้องเรียกว่า “วิตามินซี คอมเพล็ก” (Vitamin C complex) เนื่องจากการที่วิตามินซีต่าง ๆ จะออกฤทธิ์ได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบหรือทำงานร่วมกับสารต่าง ๆ ในร่างกาย นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ทำไมเราทานอาหารเสริมวิตามินซี (กรดแอสคอบิก) แล้วถึงไม่ค่อยเห็นผลใด ๆ ตามสรรพคุณ

Read More

สายไฟจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายสำหรับไฟแรงดันต่ำและสำหรับไฟแรงดันสูง ในบทความนี้จะกล่าวถึงสายไฟที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดเป็นสายไฟแรงดันต่ำ สำหรับประเทศไทย สายไฟแรงดันต่ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531 ตามมาตรฐานแล้วสายไฟแรงดันต่ำจะมีหลายขนาด (พื้นที่หน้าตัด) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300 โวลต์ ถึง 750 โวลต์ สายไฟตามมาตรฐาน มอก.11-2531 จะแบ่งเป็นประเภทตามขนาด ความทนแรงดันไฟและการใช้งาน ได้ดังนี้

Read More

การทำงานของวงจร

1 เมื่อกดสวิทซ์เบอร์ 1

เมื่อกดสวิทซ์เบอร์ 1 จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากสาย ไลท์ ผ่านฟิวส์ไหลเข้า แคปสตาร์ทออกมาเข้าขดลวดสตาร์ท L 1 เมื่อกระแสไหลออกจากขดลวด L1 ไหลไปผ่านสวิทซ์ S1 (สวิทซ์เบอร์ 1 ) ไปครบวงจรที่นิวตรอน ในจังหวะนี่เองที่ทำให้มอเตอร์เริ่มหมุน มอเตอร์จะเริ่มหมุนไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 70% จึงเริ่มอยุดการทำงาน กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านขดลวด MAIN COIL ( ขดรัน ) ไหลผ่านผ่าน L3 และ  L2 ผ่านสวิทซ์ S1 ไปครบวงจรที่นิวตรอน พัดลมจึงหมุนต่อเนื่องไปที่ความเร็วเบอร์ 1 ซึ่งเป็นความเร็วที่ช้าที่สุด (เนื่องจากกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านขดลวด MAIN COIL L3 และ L2 ทำให้ขดลวดชุดนี้มีความต้านทานมากที่สุด กระแสจึงไหลได้น้อย ความเร็วในการหมุนจึงน้อยลงไปด้วย )

Read More

เรียน ผู้ประกันตน (พนักงาน)
สำนักงานประกันสังคม ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 ค่าจ้าง หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาปกติไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และให้ความหมายรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างทำได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีใดและไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร เพื่อให้ครอบคลุมความหมายของคำว่า ค่าจ้าง ขอให้ท่านทำความเข้าใจด้วยว่าเงินใดจะเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้นจะต้องดูเจตนาและลักษณะการจ่ายประกอบ ดังนี้

Read More

“สุขภาพจิตดี เพราะมีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

บรรยายโดย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เรียบเรียงจากการถอดเทปคำบรรยายโดย

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์
นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

โครงการ “ตามรอยพ่อ ขอพอเพียง : สุขภาพจิตดีเพราะมีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


สุขภาพจิตดี เพราะมีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง*

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล**

มิติของชีวิต ประกอบด้วยสามวงจร

มิติของชีวิตเราเต็มไปด้วยความหลากหลาย ซึ่งเกี่ยวพันกันไปหมด เช่น วงจรที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ เป็นวงจรเศรษฐกิจวงหนึ่ง วงจรสังคมวงหนึ่ง และวงจรของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอีกวงหนึ่ง เป็นเหมือนห่วงสามห่วงที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ความจริงแล้วห่วงสามห่วงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น ก็เป็นวงเดียวกัน เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ไม่ได้อยู่คนเดียว มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในบ้าน จนถึงองค์กรที่เราทำงานอยู่ มีเพื่อนร่วมงาน ในวงกว้างก็มีเพื่อนร่วมชาติ เป็นต้น ในด้านเศรษฐกิจนั้น ทุกวันเราอยู่กับกระแสบริโภค ในลักษณะที่ถูกกระตุ้นให้บริโภคมากขึ้น ๆ จนเกินความพอเพียง เกินความจำเป็น

Read More

ปัจจุบัน สินค้า Carbomer มีไม่เพียงพอในความต้องการ หากทำเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ กรุณาใช้ Pro Polymer แทน โดยใช้ที่อัตรา 0.5%

ตัวอย่างสูตรเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ โดยใช้ Pro Polymer ในการสร้างเนื้อเจล

1. Ethyl Alcohol 70%

2. Glycerin 5%

3. Pro Polymer 0.5%

4. น้ำกลั่น หรือน้ำ deionized 24.5%

ขั้นตอนการผสม: เติม 1,2 ลงในน้ำ กวนให้เข้ากัน จากนั้นปั่นด้วยความเร็ว แล้วค่อยๆโปรย Pro Polymer ลงไป ปั่นต่อเนื่องประมาณ 10นาที จะได้เนื้อเจลใส

 

Carbomer 940 คือ สารสร้างเนื้อเจล โดยไม่ต้องใช้ความร้อน แต่ต้องใช้ด่าง (เช่น Triethanolamine หรือ Sodium Hydroxide) ในการก่อเนื้อเจล

Read More