วิตามินซี

วิตามินซีเกือบแทบจะทุกยี่ห้อบนข้างกระปุกจะเขียนว่า “แอสคอบิก แอซิด” (Ascorbic acid) ซึ่งกรดแอสคอบิกตัวนี้ก็เป็นสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นมาให้มีลักษณะ “คล้ายกับวิตามินซีในบางส่วน” เพราะโครงสร้างจริง ๆ ของวิตามินซีนั้นมีความซับซ้อนสูงมาก และกรดแอสคอบิกก็เป็นเพียงแค่เปลือกของวิตามินซีจริง ๆ เท่านั้น

วิตามินซีที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่กรดแอสคอบิก แต่กฎหมายยอมให้เรียกกรดแอสคอบิกว่า “วิตามินซี” ได้ และถ้าจะให้ถูกเราต้องเรียกว่า “วิตามินซี คอมเพล็ก” (Vitamin C complex) เนื่องจากการที่วิตามินซีต่าง ๆ จะออกฤทธิ์ได้นั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบหรือทำงานร่วมกับสารต่าง ๆ ในร่างกาย นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่า ทำไมเราทานอาหารเสริมวิตามินซี (กรดแอสคอบิก) แล้วถึงไม่ค่อยเห็นผลใด ๆ ตามสรรพคุณ

Read More

สายไฟจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ สายสำหรับไฟแรงดันต่ำและสำหรับไฟแรงดันสูง ในบทความนี้จะกล่าวถึงสายไฟที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนซึ่งจัดเป็นสายไฟแรงดันต่ำ สำหรับประเทศไทย สายไฟแรงดันต่ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2531 หรือ TIS-11-2531 ตามมาตรฐานแล้วสายไฟแรงดันต่ำจะมีหลายขนาด (พื้นที่หน้าตัด) ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งจะทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300 โวลต์ ถึง 750 โวลต์ สายไฟตามมาตรฐาน มอก.11-2531 จะแบ่งเป็นประเภทตามขนาด ความทนแรงดันไฟและการใช้งาน ได้ดังนี้

Read More

การทำงานของวงจร

1 เมื่อกดสวิทซ์เบอร์ 1

เมื่อกดสวิทซ์เบอร์ 1 จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากสาย ไลท์ ผ่านฟิวส์ไหลเข้า แคปสตาร์ทออกมาเข้าขดลวดสตาร์ท L 1 เมื่อกระแสไหลออกจากขดลวด L1 ไหลไปผ่านสวิทซ์ S1 (สวิทซ์เบอร์ 1 ) ไปครบวงจรที่นิวตรอน ในจังหวะนี่เองที่ทำให้มอเตอร์เริ่มหมุน มอเตอร์จะเริ่มหมุนไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 70% จึงเริ่มอยุดการทำงาน กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านขดลวด MAIN COIL ( ขดรัน ) ไหลผ่านผ่าน L3 และ  L2 ผ่านสวิทซ์ S1 ไปครบวงจรที่นิวตรอน พัดลมจึงหมุนต่อเนื่องไปที่ความเร็วเบอร์ 1 ซึ่งเป็นความเร็วที่ช้าที่สุด (เนื่องจากกระแสไฟฟ้า ไหลผ่านขดลวด MAIN COIL L3 และ L2 ทำให้ขดลวดชุดนี้มีความต้านทานมากที่สุด กระแสจึงไหลได้น้อย ความเร็วในการหมุนจึงน้อยลงไปด้วย )

Read More

เรียน ผู้ประกันตน (พนักงาน)
สำนักงานประกันสังคม ขอเรียนว่า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 ค่าจ้าง หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาปกติไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และให้ความหมายรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างทำได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีใดและไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร เพื่อให้ครอบคลุมความหมายของคำว่า ค่าจ้าง ขอให้ท่านทำความเข้าใจด้วยว่าเงินใดจะเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้นจะต้องดูเจตนาและลักษณะการจ่ายประกอบ ดังนี้

Read More

“สุขภาพจิตดี เพราะมีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

บรรยายโดย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เรียบเรียงจากการถอดเทปคำบรรยายโดย

ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์
นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

โครงการ “ตามรอยพ่อ ขอพอเพียง : สุขภาพจิตดีเพราะมีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
ของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


สุขภาพจิตดี เพราะมีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง*

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล**

มิติของชีวิต ประกอบด้วยสามวงจร

มิติของชีวิตเราเต็มไปด้วยความหลากหลาย ซึ่งเกี่ยวพันกันไปหมด เช่น วงจรที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ เป็นวงจรเศรษฐกิจวงหนึ่ง วงจรสังคมวงหนึ่ง และวงจรของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอีกวงหนึ่ง เป็นเหมือนห่วงสามห่วงที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ความจริงแล้วห่วงสามห่วงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น ก็เป็นวงเดียวกัน เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ไม่ได้อยู่คนเดียว มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในบ้าน จนถึงองค์กรที่เราทำงานอยู่ มีเพื่อนร่วมงาน ในวงกว้างก็มีเพื่อนร่วมชาติ เป็นต้น ในด้านเศรษฐกิจนั้น ทุกวันเราอยู่กับกระแสบริโภค ในลักษณะที่ถูกกระตุ้นให้บริโภคมากขึ้น ๆ จนเกินความพอเพียง เกินความจำเป็น

Read More

ปัจจุบัน สินค้า Carbomer มีไม่เพียงพอในความต้องการ หากทำเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ กรุณาใช้ Pro Polymer แทน โดยใช้ที่อัตรา 0.5%

ตัวอย่างสูตรเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ โดยใช้ Pro Polymer ในการสร้างเนื้อเจล

1. Ethyl Alcohol 70%

2. Glycerin 5%

3. Pro Polymer 0.5%

4. น้ำกลั่น หรือน้ำ deionized 24.5%

ขั้นตอนการผสม: เติม 1,2 ลงในน้ำ กวนให้เข้ากัน จากนั้นปั่นด้วยความเร็ว แล้วค่อยๆโปรย Pro Polymer ลงไป ปั่นต่อเนื่องประมาณ 10นาที จะได้เนื้อเจลใส

 

Carbomer 940 คือ สารสร้างเนื้อเจล โดยไม่ต้องใช้ความร้อน แต่ต้องใช้ด่าง (เช่น Triethanolamine หรือ Sodium Hydroxide) ในการก่อเนื้อเจล

Read More

เอสเทอร์(ester)เป็นสารอินทรีย์ที่มีหมู่แอลคอกซีคาร์บอนิลเป็นหมู่ฟังก์ชันมีสูตรทั่วไปคือ RCOOR/ มีสูตรโมเลกุลทั่วไปคือ CnH2nO2 ; n = 2,3,4,…องค์ประกอบของเอสเทอร์มาจากอินทรีย์ 2 ชนิด คือ กรดอินทรีย์และแอลกอฮอล์ โดยที่หมู่ –OH ในกรดถูกแทนที่ด้วย O – R ของแอลกอฮอล์

การเรียกชื่อเอสเทอร์
ให้เรียกชื่อหมู่แอลคิลที่มาจากแอลกอฮอล์ก่อนแล้วตามด้วยชื่อของกรดอินทรีย์และเปลี่ยนคำลงท้ายจาก(-ic)เป็น (-ate) หรือ (-oateเช่น
H-CO-OCH3 methyl formate หรือ methyl methanoate
CH3-CO-OCH3 methyl acetate หรือ methyl ethanoate
CH3-CH2-CO-OCH2CH3 ethyl propionate หรือ ethyl propanoate

Read More

สูตรที่ 1

สูตรทำเจลล้างมือ

          สูตรเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสูตรนี้จะได้เจลล้างมือปริมาณ 500 กรัม ส่วนผสมและวิธีทำ ดังนี้

อุปกรณ์

1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน หรือ 370 มิลลิลิตร

2. น้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 125.5 มิลลิลิตร

3. กลีเซอรีน 2.5 มิลลิลิตร

4. คาร์โบพอล 940 ประมาณ 1 กรัม

5. ไตรเอทาโนลามีน 1 กรัม

Read More

ในสูตรของแอลกอฮอล์เจลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนผสมและอัตราส่วน

  • น้ำร้อน ปริมาณ 142.75 กรัม
  • 95% เอทิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ350 กรัม
  • คาร์โบพอล 940 ปริมาณ 2.5 กรัม
  • ไตรเอทาโนลามีน ปริมาณ 1.75 กรัม
  • กลีเซอรีน ปริมาณ 3 กรัม

Read More