1) สกุลหวาย
– อนุบาล ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 30-10-10 อัตรา 250-400 กรัมต่อ น้ำ 200 ลิตรต่อไร่ทุก 7 วัน
– ลงแปลง ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 30-20-10 อัตรา 400-600 กรัมต่อ น้ำ 200 ลิตร ต่อไร่ ทุก 7 วัน
– ออกดอก ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 16-21-27 หรือ 15-30-15 อัตรา 600-800 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน
– ตัดดอก ปุ๋ยสูตร 15-30-15 สลับกับ 16-21-27 อัตรา 500-700 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน

Read More

แมลงศัตรูพืช : เพลี้ยไฟ
ชีวินทรีย์/สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช : อิมิดาคลอพริด (10% เอสดี) / อะบาเมคทริน (1.8% อีซี) / ฟิโบรนิล (5% เอสดี) / ไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน
(28.75% อีซี)
อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร : อิมิดาคลอพริด (10% เอสดี) 10-20 มล.ล. / อะบาเมคทริน (1.8% อีซี) 10-20 มล.ล. / ฟิโบรนิล (5% เอสดี) 20 มล.ล. / ไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน(28.75% อีซี)40 มล.ล.
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง :
– อิมิดาคลอพริด (10% เอสดี) พ่น 5-7 วัน ในฤดูร้อนหรือ7-10วันในฤดูฝน เมื่อพบเพลี้ยไฟมากกว่า 10ตัว/40 ช่อดอก หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว (วัน) : 14
– อะบาเมคทริน (1.8% อีซี) พ่น 5-7 วัน ในฤดูร้อนหรือ7-10วันในฤดูฝน เมื่อพบเพลี้ยไฟมากกว่า 10ตัว/40 ช่อดอก หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว (วัน) : 7
– ฟิโบรนิล (5% เอสดี) พ่น 5-7 วัน ในฤดูร้อนหรือ7-10วันในฤดูฝน เมื่อพบเพลี้ยไฟมากกว่า 10ตัว/40 ช่อดอก หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว (วัน) : 7
– ไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน(28.75% อีซี) พ่น 5-7 วัน ในฤดูร้อนหรือ7-10วันในฤดูฝน เมื่อพบเพลี้ยไฟมากกว่า 10ตัว/40 ช่อดอก หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว (วัน) : 5

Read More

โรค : โรคเน่าดำ / โรคยอดเน่า /โรคเน่าเข้าไส้
สารป้องกัน กำจัดโรคพืช : ฟอสฟอรัส แอซิด / เมทาแลกซิล (25% ดับบลิวพี) / ฟอสอีทิลอะลูมิเนียม (80% ดับบลิวพี)
อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร : ฟอสฟอรัส แอซิด 30-50 มิลลิลิตร / เมทาแลกซิล (25% ดับบลิวพี) 40กรัม / ฟอสอีทิลอะลูมิเนียม (80% ดับบลิวพี)25-50 กรัม
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง :
– ฟอสฟอรัส แอซิด ควรพ่นในช่วงที่แดดไม่จัด หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว(วัน) : –
– เมทาแลกซิล (25% ดับบลิวพี) ไม่ควรผสมกับปุ๋ยและสารเคมี อื่นๆ ควรพ่นสลับกับสารเคมีอื่น หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว(วัน) : 10
– ฟอสอีทิลอะลูมิเนียม (80% ดับบลิวพี) ไม่ควรผสมกับปุ๋ย หยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว(วัน) : 10

Read More