Fulvic acid

ฟูลวิก แอซิด เป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็ก และมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุสูง ฟูลวิก แอซิด จึงรวมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับธาตุต่างๆ ได้ ทำให้สามารถจับกับธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่มีอยู่หลายรูปแบบ ปุ๋ยและธาตุอาหารเหล่านั้นจึงถูกดูดซึมพร้อมๆ กันกับฟูลวิกเข้าสู่ต้นพืชทั้งทางรากและทางใบได้ดีมากขึ้น

การให้ปุ๋ยทางใบและสารป้องกันโรคพืชชนิดดูดซึมร่วมกับฟูลวิก แอซิด จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูดซึมได้มากกว่าการพํนด้วยปุ๋ยหรือยาเพียงอยำงเดียว ดังนี้

1. ทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ใบ และยังสามารถเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและยาผ่านเซลล์พืชไปยังส่วนต่างๆของพืชที่ต้องการธาตุอาหารนั้นๆ ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ลดความเป็นพิษ เนื่องจากความเข้มข้นสะสมของปุ๋ยและยาเมื่อน้้าระเหยแห้งไป

3. พืชจะตอบสนองต่อปุ๋ยและยาได้เร็วขึ้น

4. เพิ่มอัตราการการสังเคราะห์แสง โดยกระตุ้นให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์มากขึ้น จึงสามารถผลิตแป้งและน้้าตาลได้มากขึ้น

5. เพิ่มการสังเคราะห์ เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิค เร่งปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์ กรดอะมิโน ธาตุอาหารและฮอร์โมนต่างๆ จึงเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชในด้านต่างๆ เช่น การงอกของเมล็ด การเกิดราก การแตกตา ดอก ยอด กิ่งข้าง และขนาดของล้าต้น กิ่งใบ และผล

6. ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคพืช และลดความเครียดจากภาวะแห้งแล้ง

อัตราการใช้

1.คลุกปุ๋ย ใช้ ฟูลวิก 250-500 กรัม + ปุ๋ยเคมี/ปุ๋ยอินทรีย์ 50 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้หว่านในแปลง

2.ฉีดพ่นทางใบ ฟูลวิก 3-5 กรัม + น้ำ 20 ลิตร (30-50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร) ฉีดพ่นร่วมกับปุ๋ยเกร็ดทางใบ ฮอร์โมน ยาป้องกันกำจัดโรคพืช จะช่วยให้พืชดูดซึมปุ๋ยและยามากขึ้นจึงเจริญเติบโตดีขึ้น และหากนำไปผสมฉีดพ่นร่วมกับยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึม หญ้าก็จะดูดซึมยาได้มากขึ้นและตายมากขึ้นเช่นกัน

3. ปรับสภาพแปลงปลูก ผสมฟูลวิก 200 กรัม + น้ำ 200 ลิตร คนให้ละลายเข้ากันแล้วนำไปราดแปลงปลูกหรือนาข้าวให้ทั่วก่อนขึ้นแปลงหรือไถ