เช็คข้อมูล กรณีไม่มีข้อมูลใน database PHP

<meta charset=utf-8″ />
<?php
//เชื่อมต่อ database
require_once(‘dbconnect.php’);
//รับค่าจากฟอร์ม (ฟอร์มไปสร้างเองนะครับแล้ว action มาที่ไฟล์นี้
$MEMBERNO = $_REQUEST[“MEMBERNO”];

//ตรวจสอบว่ามีสมาชิกในฐานข้อมูลหรือไม่
$check = “select * from tb_member  where MEMBERNO = ‘$MEMBERNO'”;
    $result  = mysql_query($check) or die(mysql_error());
$num=mysql_num_rows($result);
        if($num==0)
        {
//ตรวจสอบถ้าไม่มีสมาชิกนี้ในฐานข้อมูลจะเด้งไปหน้าเพิ่มข้อมูลสมาชิก (หน้านี้ทำเพิ่มเองนะครับ ลองดู workshop ก่อนหน้าครับ)
             echo “<script>”;
echo “alert(‘ไม่มีสมาชิกนี้ในฐานข้อมูล !’);”;
echo “window.location=’add_member.php’;”;
          echo “</script>”;
}else{
//Insert to db
$sql = “INSERT INTO tb_member (MEMBERNO) VALUES (‘$MEMBERNO’)”;
$result = mysql_db_query($database_dbconnect, $sql) or die (“Error in query: $sql”. mysql_error());
}
mysql_close($dbconnect);
if($result){
  echo “<script type=’text/javascript’>”;
  echo “alert (‘ลงทะเบียนสำเร็จ’);”;
echo “window.location=’register.php’;”;
echo “</script>”;
  }
  else{
    echo “<script type=’text/javascript’>”;
echo “alert (‘เกิดข้อผิดพลาด’);”;
echo “window.location=’register.php’;”;
  echo “</script>”;
  }
?>