ปฏิทินวันพระใน Google Calendar

เพิ่มปฏิทินโดยใช้ URL

https://www.google.com/calendar/ical/n7kthnfuc8uldm955sfkpjt244%40group.calendar.google.com/public/basic.ics