อะไรคือดาบที่คมที่สุด

เทวดาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า ♢
● วันหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวัน ของอนาถบิณฑกเศรษฐี เทวดาได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ โดยแปลงกายเป็นพราหมณ์ที่มีใบหน้าสว่างไสว สวมชุดสีขาวราวหิมะ
● เทวดาทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าว่า :
~ อะไรคือดาบที่คมที่สุด
~ อะไรคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุด
~ อะไรคือไฟที่ร้ายที่สุด
~ อะไรคือคืนที่มืดที่สุด

● พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า :
~ วาจาที่กล่าวด้วยความโกรธ คือดาบที่คมที่สุด
~ ความโลภ คือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุด
~ ความปรารถนา คือไฟที่ร้ายที่สุด
~ ความหลงผิด คือคืนที่มืดที่สุด
● เทวดาทูลถามว่า
~ ใครคือผู้ที่ได้มากที่สุด
~ ใครคือผู้ที่เสียมากที่สุด
~ อะไรเป็นเกราะที่แข็งกร่งที่สุด
~ อะไรคืออาวุธที่ดีที่สุด
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า :
~ คนที่ให้ คือคนที่ได้มากที่สุด
~ คนที่เอาแต่ได้โดยไม่ตอบแทน คือคนที่เสียมากที่สุด
~ ความอดทน คือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุด
~ ปัญญา คืออาวุธที่ดีที่สุด
● เทวดาทูลถามว่า
~ ใครคือโจรที่อันตรายที่สุด
~ อะไรคือทรัพย์ที่มีค่าที่สุด
~ ใครที่สามารถที่สุดในการยึดครองไม่ว่าบนโลกหรือสวรรค์
~ อะไรคือขุมทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า :
~ ความคิดร้าย คือโจรที่อันตรายที่สุด
~ คุณธรรม คือทรัพย์อันมีค่าที่สุด
~ ใจ คือผู้ยึดครองทุกสิ่งไม่ว่าบนโลกนี้หรือสวรรค์
~ อมตะนิพพาน คือขุมทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุด
● เทวดาทูลถามว่า
~ อะไรคือสิ่งที่น่ารัก
~ อะไรคือสิ่งที่น่ารังเกียจ
~ อะไรคือความทุกข์ทรมานที่น่ากลัวที่สุด
~ อะไรคือความสุขที่สุด
● พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า :
~ ความดี คือสิ่งที่น่ารัก
~ ความชั่ว คือสิ่งที่น่ารังเกียจ
~ มิจฉาสติ คือความทุกข์ทรมานที่น่ากลัวที่สุด
~ ความหลุดพ้น คือความสุขที่สุด
● เทวดาทูลถามว่า :
~ อะไรทำให้โลกพินาศ
~ อะไรที่ทำลายมิตรภาพ
~ อะไรคือไข้ที่ร้ายแรงที่สุด
~ ใครคือแพทย์ที่ดีที่สุด
● พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า :
~ อวิชชา(ความไม่รู้แจ้ง) ทำให้โลกพินาศ
~ ความริษยาและความเห็นแก่ตัวทำลายมิตรภาพ
~ ความเกลียดชัง คือไข้ที่ร้ายแรงที่สุด และพระพุทธเจ้า คือแพทย์ที่ดีที่สุด
● เทวดาจึงทูลว่า : บัดนี้ข้าพเจ้ายังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่ง ที่ต้องการคำตอบให้แจ่มแจ้ง
~ อะไรที่ไม่ไหม้ด้วยไฟ
ไม่สลายด้วยน้ำ ไม่แตกกระจายด้วยลม แต่สามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้
● พระพุทธเจ้าตรัสว่า :
~ ผลแห่งกรรมดี ไม่ว่า ไฟ น้ำ หรือลม ก็ทำลายผลแห่งกรรมดีไม่ได้ และผลแห่งกรรมดีสามารถเปลี่ยนโลกได้
● เทวดาเมื่อได้สดับดังนี้ ก็เกิดปีติเป็นล้นพ้น ประณมหัตถ์น้อมลงถวายอภิวาทต่อพระบรมศาสดา และร่างเทวดาก็หายไปจากตรงนั้น
● ร่วมเป็นสะพานธรรมแชร์เผยแพร่ธรรมะให้เพื่อนมนุษย์ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
“การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง”