หลักสูตรใหม่ สสวท วิทย์-คณิต (ฉบับปรับปรุง 2560)

หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์

หลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 คณิตศาสตร์

เนื้อหาข้างต้นจะเป็นเนื้อหาของคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ที่น้องๆ สายวิทย์และสายศิลป์คำนวณได้เรียน ส่วนน้องๆ สายศิลป์อื่นๆ จะได้เรียนเนื้อหาคณิตพื้นฐาน ซึ่งก็เป็นเนื้อหาส่วนนึงของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนี่แหละ แต่ไม่เจาะลึกเท่าเนื้อหาเพิ่มเติม โดยน้องๆ จะใช้เนื้อหานี้เตรียมสอบวิชาสามัญคณิตประยุกต์ ซึ่งน้องสามารถเลือกสอบเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือเฉพาะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม หรือสอบทั้งสองวิชาเลยก็ได้

เนื้อหาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 2560

 • ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
 • ลำดับอนุกรม เพิ่มเนื้อหา ลำดับฮาร์มอนิก, ดอกเบี้ยทบต้น, ค่างวด
 • เนื้อหาจะเน้นการประยุกต์ของแต่ละเรื่อง

เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรเก่า

 • ตรรกศาสตร์ ตัดตัวบ่งปริมาณ 2 ชั้นออก
 • จำนวนจริง เพิ่มเนื้อหาเศษส่วนพหุนาม แก้สมการพหุนามที่ดีกรีไม่เกิน 4
 • เมทริกซ์ ตัดเนื้อหา ไมเนอร์ โคแฟกเตอร์, adj, หาเมทริซ์ผกผันขนาด 3×3, กฎของคราเมอร์

เนื้อหาที่ตัดออกไปจากหลักสูตรเก่า

 • ทฤษฎีจำนวน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 • ทฤษฎีกราฟ

ถ้าน้องๆ ฝึกทำข้อสอบเก่าแล้วเจอเนื้อหาพวกนี้ สามารถข้ามไปได้เลย เพราะจะไม่ออกสอบ TCAS แล้ว

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์คณิตศาสตร์ สำหรับ A-Level #dek67 จากคอร์สพิชิต TCAS คณิตศาสตร์ประยุกต์

ตัวอย่างโจทย์ TCAS A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรใหม่ ฟิสิกส์

หลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 ฟิสิกส์

เนื้อหาข้างต้นเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมวิชาฟิสิกส์ สำหรับน้องๆ สายวิทย์เท่านั้น และใช้เนื้อหานี้ในการสอบ A-Level และ TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 2560

 • การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ฟิสิกส์อนุภาค หรือฟิสิกส์แบบใหม่

เนื้อหาที่เรียบเรียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทบรรยาย

 • ตีความกฎข้อที่ 1 ของนิวตันใหม่
 • งานและพลังงาน เพิ่มแรงอนุรักษ์เข้ามา
 • แสงและทัศนอุปกรณ์ เพิ่มทางเดินแสง

เนื้อหาที่ตัดออกไปจากหลักสูตรเก่า

 • การเคลื่อนที่แบบหมุน ตัดออกทั้งบท
 • เสียง ปรากฎการดอพเพอร์ ตัดสูตรการคำนวณออก แต่พาร์ทบรรยายยังมี
 • ไฟฟ้ากระแสตรง ตัดการดัดแปลงกัลวานอมิเตอร์
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ ตัดการคำนวณตัวเก็บประจุ เหลือแต่พาร์ทบรรยายสั้นๆ
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตัดการสร้างแสงโพลาร์ไรซ์ 
 • ฟิสิกส์อะตอม ตัดแบบจำลองอะตอม, ความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก

ถ้าน้องๆ ฝึกทำข้อสอบเก่าแล้วเจอเนื้อหาพวกนี้ สามารถข้ามไปได้เลย เพราะจะไม่ออกสอบ TCAS แล้ว

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ฟิสิกส์ สำหรับ A-Level #dek67 จากคอร์สพิชิต TCAS ฟิสิกส์

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ A-Level ฟิสิกส์

หลักสูตรใหม่ เคมี

หลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 เคมี

เนื้อหาข้างต้นเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมวิชาเคมี สำหรับน้องๆ สายวิทย์เท่านั้น ซึ่งจะใช้เนื้อหานี้สอบ A-Level เคมี และ TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในหลักสูตร 2560

 • ความปลอดภัยและทักษะในปฏบัติการเคมี
 • เคมีกับการแก้ปัญหา

เนื้อหาที่ตัดออกไปจากหลักสูตรเก่า

 • ธาตุและสารประกอบ ตัดออกบางส่วน ส่วนที่เหลือจะอยู่ในอะตอมและสมบัติของธาตุ
 • ของเหลว ของแข็ง ตัดออกทั้งบท
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ตัดออกทั้งบท
 • เชื้อเพลิงและชากดึกดำบรรพ์ ตัดบางส่วน ที่เหลือจะแทรกอยู่ในเรื่องเคมีอินทรีย์
 • สารชีวโมเลกุล ตัดออกทั้งบท เพราะเนื้อหาซ้ำซ้อนกับวิชาชีววิทยา

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์เคมี สำหรับ A-Level #dek67 จากคอร์สพิชิต TCAS เคมี

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ A-Level เคมี

หลักสูตรใหม่ ชีววิทยา

หลักสูตรใหม่ สสวท. 2560 ชีววิทยา

เนื้อหาข้างต้นจะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมชีววิทยา สำหรับน้องๆ สายวิทย์เท่านั้น และเนื้อหานี้จะออกสอบ A-Level ชีววิทยา

วิชานี้เป็นวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ไม่มีเนื้อหาที่เพิ่มเข้าหรือตัดออก แต่จะมีเพิ่มเติมเชิงเนื้อหาประยุกต์ การค้นพบอะไรใหม่ๆ ทางชีววิทยา แต่หัวใจหลักของเนื้อก็ยังเหมือนเดิม และมีการสลับบทพันธุศาสตร์ที่หลักสูตรเก่าต้องเรียนตอน ม.6 เปลี่ยนให้มาอยู่ ม.4 แทน

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์เคมี สำหรับ A-Level #dek67 จากคอร์สพิชิต TCAS ตะลุยโจทย์ชีววิทยา

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์ A-Level ชีวะ

หลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

เป็นเนื้อหาพื้นฐานสำหรับน้องๆ สายศิลป์ จะใช้เนื้อหานี้สำหรับการสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์โดย หลักสูตรใหม่ สสวท จะหยิบเอาเนื้อหาส่วนนึงของวิชาชีววิทยามาเลย แต่เนื้อหาจะไม่ได้ละเอียดเท่า เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย

 • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
 • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
 • การดำรงชีวิตของพืช
 • พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 • ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5

เป็นเนื้อหาพื้นฐานเช่นกัน แต่จะเรียนในชั้น ม.5 ใช้เนื้อหานี้สำหรับการสอบการสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ สสวท จะหยิบเอาเนื้อหาส่วนนึงของวิชาเคมีและฟิสิกส์มาเลย แต่เนื้อหาจะไม่ได้ละเอียดเท่า เนื้อหาในวิชานี้ประกอบไปด้วย

 • อากาศ
 • น้ำ
 • อาหาร
 • พลังงาน (เชื้อเพลิง แบตเตอรี่ กัมมันตรังสี)
 • การเคลื่อนที่แนวตรง
 • แรงในธรรมชาติ
 • พลังงาน (เซลล์สุริยะ พลังงานนิวเคลียร์)
 • ปรากฏการณ์ของคลื่นกล
 • เสียง
 • แสงสี
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า