แม่ปุ๋ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม มีดังนี้

1.  ปุ๋ยไนโตรเจน
1) แอนไฮดรัสแอมโมเนีย (anhydrous ammonia) ได้จากการสังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนและไนโตรเจน ภายใต้ความกดดันสูงและเย็นจัด ได้ก๊าซแอมโมเนียในรูปของของเหลว คือ NH3 ซึ่งมี N เท่ากับ 82 %
2) ยูเรีย (Urea)หรือคาร์บาไมด์ (carbamide) สูตรทางเคมี คือ CO(NH2)2มีไนโตรเจน 45 % (46%)เป็นเกร็ดขาวละลายน้ำได้ดี ดูดความชื้นได้ง่าย (ปุ๋ยชนิดนี้มีข้อเสียคือมีสารไบยูเร็ต (biuret) ผสมมา ซึ่งเป็นสารพิษทำให้ใบพืชไหม้ได้)  ใส่ลงดินทำให้ดินเป็นด่าง
3) แอมโมเนียมซัลเฟต (ammonium sulfate) (NH4)2SO4 มีไนโตรเจน 21 % และมีกำมะถัน 24 % เป็นผลึกสีขาวคล้ายน้ำตาลทราย ละลายน้ำได้ดี ไม่ชื้นง่ายเนื่องจากดูดความชื้นจากอากาศได้น้อย ใส่ลงดิน จะทำให้ดินเป็นกรด

Read More

Fe-EDTA stable up to PH 6.5

DTPA stable up to pH 7.5

Fe-EDDHA stable up to pH 9

Organic Fe 8% chelate stable at pH 1-12                                                                                                                   

Iron Nutrition in Plants

Iron deficiency is a limiting factor of plant growth. Iron is present at high quantities in soils, but its availability to plants is usually very low, and therefore iron deficiency is a common problem.

Read More

1) สกุลหวาย
– อนุบาล ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 30-10-10 อัตรา 250-400 กรัมต่อ น้ำ 200 ลิตรต่อไร่ทุก 7 วัน
– ลงแปลง ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 30-20-10 อัตรา 400-600 กรัมต่อ น้ำ 200 ลิตร ต่อไร่ ทุก 7 วัน
– ออกดอก ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 16-21-27 หรือ 15-30-15 อัตรา 600-800 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน
– ตัดดอก ปุ๋ยสูตร 15-30-15 สลับกับ 16-21-27 อัตรา 500-700 กรัมต่อน้ำ 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน

Read More